Prof. dr hab. Roman Drozd

Urodził  22 października 1963 r. w Debrznie w powiecie człuchowskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Jako student działał aktywnie na rzecz samorządu studenckiego. Będąc przewodniczącym komisji kultury przy DS 2 (słynny akademik przy ul. Raszyńskiej) zorganizował przegląd studenckiej twórczości pt. „Raszyńska Jesień”. Odpowiedzialny był za działalność klubu studenckiego „Prosektorium” oraz studenckiej rozgłośni radiowej. Z ramienia studentów był członkiem Rady Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.

Studia ukończył w 1988 r., uzyskując tytuł magistra historii na podstawie pracy magisterskiej na temat: „Kwestia ukraińska w polityce Drugiej Rzeczypospolitej”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Łacha. Po rocznej służbie wojskowej, pracował w charakterze nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie. W tym czasie rozpoczął pod kierunkiem prof. Stanisława Łacha badania naukowe nad mniejszością ukraińską w Polsce po II wojnie światowej. Ich wyniki przedstawił w rozprawie doktorskiej – „Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej”. W 1994 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historia.

W 1996 r. został zatrudniony w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Pracując na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej Polski, w kręgu jego zainteresowań badawczych znalazły się kwestie dotyczące polityki narodowościowej w Polsce oraz stosunki polsko-ukraińskie w XX w. W 1997 r. wszedł w skład zespołu badawczego Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, który pod kierownictwem dra hab. Piotra Madajczyka został powołany do opracowania problemu badawczego „Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych (1944-1989)”. Praca na Uczelni oraz w zespole badawczym pozwoliła mu na przygotowanie monografii na temat „Polityki władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989”. Na jej podstawie oraz dorobku naukowego w 2002 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego w specjalności historia, historia najnowsza.

W 2003 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ze względu, że jego badania dotyczyły zagadnień z pogranicza historii i politologii, został przeniesiony do powstałego Zakładu Historii Myśli Politycznej XIX i XX w. Nadal kontynuował swoje badania oraz nawiązał ściślejsze kontakty z historykami z Ukrainy i innych państw. Jego aktywność naukowa została doceniona przez władze Instytutu Historii i Wydziału Filologiczno-Historycznego, które powierzyły mu w 2004 r. kierowanie powstałym Zakładem Historii Europy Wschodniej, przemianowanego następnie w 2009 r. w Zakład Studiów Wschodnich.

W tym okresie zaangażował się w działalność organizacyjną na Uczelni. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. W zakresie jego kompetencji były zagadnienia związane z procesem dydaktycznym i sprawy studenckie. W latach 2008 – 2016 pełnił funkcje Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Add Comment