W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Pod jego kierownictwem Uczelnia znacząco poszerzyła swoja ofertę edukacyjną, proponując nowe kierunki kształcenia, także inżynierskie. Zwiększono bazę lokalową, oddano do użytku budynek przy ul. Boh. Westerplatte, kupiono parking i budynek magazynowy oraz przyjęto bazę WHSZ. Tym samym powstał nowy reprezentacyjny kampus. Przeprowadzono remonty i modernizację kampusu przy ul. Arciszewskiego. Uczelnia została przygotowana do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, dzięki czemu zostały stworzone nowe pracownie.
To za jego kadencji podjęto decyzję o przystąpieniu do trzech kluczowych projektów: Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA), Centrum Symulacji Medycznych i Telemedycyny. Wzrósł także znacznie potencjał naukowy Akademii, o czym świadczy fakt że w okresie tym 55 pracowników Uczelni uzyskało stopień doktora, 39 habilitację i 10 tytuł profesora. Akademia obok wzrostu kadry odnotowała wówczas też przyrost liczby grantów na działalność naukową (około 7 mln zł). Wydano 57 numerów czasopism naukowych i 177 monografii o łącznym nakładzie 35 tys. egzemplarzy. Zmieniła się też struktura Uczelni. Katedra Nauk o Zdrowiu oraz Katedra Bezpieczeństwa awansowały do rangi instytutów. Powołano również Katedrę Administracji i Socjologii.

W trakcie kadencji Rektora prof. dr hab. Romana Drozda nawiązano aktywną współpracę z otoczeniem, znacząco wzrósł prestiż Akademii. Bardzo podniósł się stopień umiędzynarodowienia Uczelni, a także udało się uruchomić w Akademii Studia Trzeciego Stopnia (doktoranckie).

Za działalność naukową i organizacyjną prof. dr hab. Roman Drozd został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2009 r. przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę Krzyżem Zasługi III Stopnia, a w 2018 r. Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jest także odznaczony Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz medalem Zasłużony dla Miasta Słupska, a także Medalem Województwa Pomorskiego.

W 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia naukowe nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Jest doctorem honoris causa trzech uniwersytetów: Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku (2016), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach (2016), Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie (2017). Jest także profesorem honorowym Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Jałcie (2011) oraz Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego w Chersoniu (2019).